Przedszkole

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego wychowanka. Prowadzimy zajęcia w małych grupach:

– integracyjnych – maksymalnie 15 – osobowych

– dla dzieci ze spektrum autyzmu – do 4 osób.

W naszym przedszkolu jest miejsce zarówno dla dzieci zdrowych, jak i dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Przedszkole zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: odpowiednie warunki do nauki, realizację programu przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej, trening umiejętności społecznych oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi, takimi jak:
 zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki
dogoterapia
gimnastyka z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
ceramika
 rytmika
zajęcia muzyczne metodą prof. Eliasa E. Gordona

Oferujemy również:

zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzyka dysleksji, z afazją, atyzmem, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz pozostałych, u których diagnoza oraz prowadzona systemowo obserwacja wskażą na konieczność ich prowadzenia.

Serdecznie zapraszamy!