Przedszkole

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego wychowanka. Prowadzimy zajęcia w małych grupach:

– integracyjnych,  grupą opiekuje się wychowawca – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel wspomagający

– dla dzieci ze spektrum autyzmu, grupą opiekuje się nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz psycholog,terapeuta

Przedszkole zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: odpowiednie warunki do nauki, realizację programu przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej, trening umiejętności społecznych oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

       Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi,             takimi jak:

 • logorytmika raz w tygodniu
 • język angielski 5 razy w tygodniu
 • warsztaty kulinarne raz w miesiącu
 • zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki  raz w tygodniu
 • klub podróżnika raz w miesiącu
 • kodowanie na dywanie raz na dwa tygodnie

Dodatkowo Przedszkole proponuje dla chętnych następujące zajęcia dodatkowe (odpłatne) po godz.13.00:

 • język angielski metodą Helen Doron 
 • robotyka
 • szachy
 • zajęcia taneczne
 • karate
 • ceramika 

Oferujemy również:

zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzyka dysleksji, z afazją, atyzmem, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz pozostałych, u których diagnoza oraz prowadzona systemowo obserwacja wskażą na konieczność ich prowadzenia.

Serdecznie zapraszamy!