Przedszkole

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego wychowanka. Prowadzimy zajęcia w małych grupach:

– integracyjnych – 20 – osobowych, grupą opiekuje się trzech nauczycieli

– dla dzieci ze spektrum autyzmu – do 4 osób, grupą opiekuje się nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz psycholog,terapeuta

Przedszkole zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: odpowiednie warunki do nauki, realizację programu przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej, trening umiejętności społecznych oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi, takimi jak:
 zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki – arterapia 
 zajęcia taneczne 
gimnastyka z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
ceramika
 język angielski metodą Helen Doron
 logorytmika

Oferujemy również:

zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzyka dysleksji, z afazją, atyzmem, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz pozostałych, u których diagnoza oraz prowadzona systemowo obserwacja wskażą na konieczność ich prowadzenia.

Serdecznie zapraszamy!