Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Podstawą udzielenia wsparcia jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną dla danej niepełnosprawności. O wydanie takiej opinii mogą starać się rodzice dzieci, u których stwierdzono:

– autyzm lub Zespół Aspergera,

– dysfunkcję wzroku,

– dysfunkcję słuchu,

– niepełnosprawność ruchową w tym afazję motoryczną,

– opóźniony rozwój psychoruchowy w tym rozwój mowy.