Zajęcia programowe

Zajęcia wynikające z podstawy programowej:

Edukacja zdrowotna kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Edukacja społeczna i otoczenie techniczne kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
Edukacja językowa kształcenie umiejętności poprawnej artykulacji, komunikowania się. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Edukacja przyrodnicza pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Edukacja matematyczna wspomaganie rozwoju umysłowego , pozwalającego m. in. na orientację w przestrzeni i czasie oraz rozumienie pojęcia liczby(aspekt kardynalny i porządkowy), a także umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz zbiorach zastępczych, mierzenia, klasyfikowania .
Edukacja artystyczna wychowanie przez sztukę-dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Różne formy plastyczne.