Autyzm

Dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy specjalistyczne metody wspomagające edukację.

Główne założenia modelu:

 • diagnoza funkcjonalna PEP-R lub kwestionariusz VB-MAPP, który zawiera opis umiejętności dziecka z jakimi przyszło do  przedszkola do momentu jego opuszczenia;
 • indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) opracowany na podstawie kwestionariusza VB-MAPP; PEP-R
 • praca wg określonego planu dnia, wizualny kanał przekazu informacji, stosowanie  systemu PECS i innych alternatywnych metod komunikacji AAC 
 • duża ilość pomocy edukacyjno – terapeutycznych o charakterze sensorycznym,
 • wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się poprzez zastosowanie  metod ABA (Applied Behavioral Analysis)
 • tworzenie zindywidualizowanych programów nauczania, które uwzględniają wiek, umiejętności, zainteresowania i potrzeby dziecka
 • w praktyce oznacza to, że program jest działaniem ,,szytym na miarę” konkretnego dziecka

Kompleksowy pakiet przedszkolny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola obejmuje:

 • Kameralne czteroosobowe grupy, 
 • Terapię indywidualną w wymiarze min.5-8 godzin tygodniowo;
 • Indywidualna terapia psychologiczna: 2-3 godziny/tygodniowo
 • Indywidualna terapia logopedyczna: 1-2 godziny/tygodniowo
 • Indywidualna fizjoterapia/terapia Integracji Sensorycznej: 1-2 godziny/tygodniowo na podstawie  diagnozy/obserwacji procesów integracji sensorycznej.
 • Trening Umiejętności Społecznych: 20 godzin/tygodniowo
 • Terapia ręki: 1-2 godziny/tygodniowo
 • Zajęcia dodatkowe: arteterapia, zajęcia ceramiczne, dogoterapia, gimnastyka korekcyjna, logorytmika.