Autyzm

Dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy specjalistyczne metody wspomagające edukację.

Główne założenia modelu:

 • przeprowadzenie oceny umiejętności  językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju,
 • przygotowanie  Indywidualnego  Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) opracowanego na podstawie kwestionariusza VB-MAPP, 
 • praca wg określonego planu dnia, wizualny kanał przekazu informacji, stosowanie  systemu PECS i innych alternatywnych metod komunikacji AAC, 
 • duża ilość pomocy edukacyjno – terapeutycznych o charakterze sensorycznym,
 • wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się poprzez zastosowanie  metod SAZ.  Dzięki metodyce SAZ nauczyciele pracujący z dziećmi są konsekwentni w działaniu, dostosowują program nauczania i wychowania do potrzeb oraz możliwości dzieci. Wzmacniają sukcesy dzieci stosując dużo wzmocnień pozytywnych a zwłaszcza pochwał społecznych. Informacje zawsze są konkretne i bezpośrednio związane z aktywnością dzieci. 

Kompleksowy pakiet przedszkolny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola obejmuje:

 • Kameralne czteroosobowe grupy; 
 • Terapię indywidualną w wymiarze 5-8 godzin tygodniowo;
 • Indywidualna terapia psychologiczna: 2-3 godziny/tygodniowo;
 • Indywidualna terapia logopedyczna: 1-2 godziny/tygodniowo;
 • Indywidualna fizjoterapia/terapia Integracji Sensorycznej: 1-2 godziny/tygodniowo
 •  na podstawie  diagnozy/obserwacji procesów integracji sensorycznej;
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Terapia ręki;
 • Zajęcia dodatkowe: arteterapia, zajęcia ceramiczne, dogoterapia, gimnastyka korekcyjna, logorytmika.